13. november 2009

En fair handlingsplan ønskes

Ligesom trænerne ønsker jeg ikke en opdeling i A- og B-baner, men en fair fordeling af de til rådighed værende midler. Den mest fair fordeling ville være at bruge banespillet som forholdstal, således at alle baner fik præmiebudget og driftstilskud fastsat efter samme procentvise andel af banespillet. Det ville ligne markedsøkonomi, hvor det nuværende system er planøkonomi. Historien har jo vist, hvilket af de to systemer, der er mest effektivt.

Markedsøkonomi kan være barsk, og derfor skal der være en overgangsperiode på f.eks. 5 år, således at man det første år kun ændrer 20 % af den beregnede ændring, året efter 40 % o.s.v. Det vil give banerne mulighed for at indstille sig på den hårde, men lige og fair konkurrence.

Hvis præmiebudgettet blev fastsat efter størrelsen af banespillet ser tallene sådan ud:


Man kan hurtigt se af tallene, at hvis den lige konkurrence blev indført i et hug, ville der kun være to travbaner tilbage i Danmark, Lunden og Bornholm, men med en overgangsordning vil alle baner kunne fortsætte.

Banerne i de største byer har naturligvis de bedste muligheder for at øge banespillet, og derfor er der ingen grund til at favorisere dem yderligere på bekostning af de andre baner. Det hjælper heller ikke banerne i storbyerne, at de andre baner bliver kvalt. Hestene og omsætningen vil i givet fald ikke blive overført til de såkaldte fokusbaner. Husk hvordan det gik i Skovbo området, da denne bane blev lukket. Hestene forsvandt, og omsætningen flyttede ikke til Lunden, som man dengang ellers forventede.

HFF har ikke svaret på Trænerforeningens brev

Trænerforeningen af 1909 holdt et møde søndag, og formanden, Knud Mønster, udtalte bagefter bl.a. følgende til Travservice.dk: "Vi har som tidligere nævnt skrevet et brev til HFF (se nedenfor), men har ikke fået noget svar, så vi føler ikke, at trænerne er blevet hørt i denne sammenhæng. Vi er derfor blevet enige om at kontakte Kulturministeren for at høre, om det kan være rimeligt at travsporten mister sin bredde, og at mange måske forsvinder helt ud af sporten som følge af nedskæringerne."

Trænerforeningen er utilfredse med den sæsonplan samt fremtidige struktur for dansk travsport, der blev fremlagt i sidste måned. Foreningen frygter, at planerne vil skabe en ubalance, der i sidste ende kan betyde tab af både hesteejere og aktive i sporten.

- Sporten vil ifølge den nye sæsonplan og struktur blive centraliseret på nogle få storbaner. Det, Trænerforeningen frygter, er, at sporten omkring landets øvrige baner langsomt vil dø ud, fordi udøvelsen af sporten ikke får optimale betingelser disse steder, siger formanden for Trænerforeningen af 1909, Skive-træner Knud Mønster.

- Vi skal have en højborg i sporten, som naturligt nok ligger bedst på hovedstadsbanen, men den differentiering, der nu er lagt op til af landets øvrige baner, kan blive skæbnesvanger set med vores øjne, siger Knud Mønster.

Trænerforeningens brev til HFF:

En tilkendegivelse fra Trænerforeningen af 1909

Bestyrelsen for den landsdækkende trænerforening – Trænerforeningen af 1909 – har fulgt arbejdet med såvel Handlingsplanen som forslag til sæsonplanen for 2010. Trænerforeningen skal i denne forbindelse komme med følgende kommentarer, der er repræsentative for et klart flertal i foreningen:

Den påtænkte opdeling i Fokus-baner og ikke-fokus-baner er konkurrenceforvridende og kan som konsekvens hurtigt have, at baner/hele områder affolkes til uoprettelig skade for såvel travsporten som travkulturen i de pågældende områder. Her skal blot henvises til skræk-eksemplerne Amager Travbane og Skovbo Trav.

For Trænerforeningen at se mangler DTC og HFF opbakning blandt de aktive til de påtænkte omstruktureringer, hvilket i værste fald kan betyde, at langt hovedparten af de professionelle travtrænere i Danmark, seriøst må overveje at boycutte løb/baner, hvis ikke der fra centralt hold udvises en større smidighed og logik i forbindelse med udarbejdelsen af bl.a. sæsonplan og fremtidig struktur – vi ønsker ikke en opdeling i A- og B-baner, men en fair fordeling af de til rådighed værende midler. Konkret foreslår vi for at spare, at der rationaliseres i DTC’s organisation, således at løbssekretariatets opgaver lægges ud til de enkelte baner og at man ikke fortsætter med en "dobbelt-direktør" i HFF - alene på disse områder kan der spares anslået op mod to mio. kr.

Endvidere foreslår/henstiller vi til, at DTC/HFF går i konstruktiv dialog med de aktive – det er trods alt os, der arbejder i branchen og har tættest kontakt til hesteejere og andre interessenter.

Med venlig hilsen
Trænerforeningen af 1909

Knud Mønster
Formand

5. november 2009

HFF behandler Bornholm dårligst

Travoggalop.dk har netop fremlagt omsætningstallene for hestespil i Danmark for årets første tre kvartaler. Det er interessant læsning i forbindelse med den aktuelle debat om præmiebudgettet for de enkelte baner næste år.

Bent Knie-Andersen lægger i et interview på Travservice.dk stor vægt på de kommende resultatkontrakter med de enkelte baner, og ved næste sæsonplanlægning (for 2011) vil han se nøje på, hvad de enkelte baner har præsteret. Den bedste indikator for banernes præstationer er banespillet, og derfor er det vigtigt at lægge mærke til disse tal. Hvis man i stedet ser på de totale omsætninger, er billedet nogenlunde det samme.

Knie-Andersen har omhyggeligt meldt ud, at resultatkontrakterne bliver individuelle, altså forskellige. Det giver HFF mulighed for at fordele midlerne skævt og efter forgodtbefindende. Efter min mening burde der være objektive kriterier for tildelingen af midler, og det burde også gælde for 2010-budgettet.

Skive, Billund, Nykøbing og Bornholm føler sig dårligt behandlet af HFF, men måske lidt overraskende er det kun Bornholm, der har grund til at føle sig rigtig dårligt behandlet, hvis man lægger banespillet til grund for vurderingen. De tre øvrige baner får faktisk over gennemsnittet af præmiebudgettet i forhold til banespillet, hvor Bornholm får under halvdelen af gennemsnittet. Ydermere har Bornholm sidste år selv skaffet midler til den største anlægsmæssige forbedring i mange år på banen, et lysanlæg, som HFF ikke ville bidrage til.

31. oktober 2009

Hestesportens Handlingsplan 2010-2015 Del 2

På et informationsmøde den 29. oktober 2009 redegjorde HFF's formand Bent Knie-Andersen for hovedtrækkene i den kommende handlingsplan. Han omtalte følgende fire punkter:

 1. Banestruktur og sæsonplan. Kommentarer til dette punkt findes på min blog af 30. oktober 2009, se her

 2. Etablering af DTG A/S (Dansk Trav & Galop A/S), som skal varetage opgaver indenfor marketing, sponsoraftaler, PR og publikationer og eventuelt senere tillige økonomi, IT, resultatkontrakter og sport.

 3. Individuelle resultatkontrakter mellem de enkelte baner og HFF.

 4. Handlingsplanen fortsat, hvor HFF angiveligt vil samarbejde med sportens organisationer om nye delmål.

Marketing og sponsoraftaler er områder, hvor HFF og DTC hidtil har været helt fraværende. Enkelte baner som Skive og Bornholm har gjort et stort arbejde på disse felter, men det er positivt, at HFF nu vil satse på at skaffe nye indtægter til sporten via landsdækkende sponsorater. Det forekommer dog unødvendigt og bekosteligt at etablere et aktieselskab med tilhørende leder for at udføre sponsorarbejde. Opgaven må kunne løses af HFF's direktør med assistance af en marketingmedarbejder.

Økonomi, IT, resultatkontrakter og sport nævnes som andre opgaver for DTG A/S, men det må bero på en misforståelse. HFF har intet med sporten at gøre. DTC og Dansk Galop er som bekendt sportens hovedorganisationer. Resultatkontrakter, økonomi m.v. er derimod HFF's eget ansvar, og det ansvar kan ikke uddelegeres til et aktieselskab.

Resultatkontrakter mellem de enkelte baner og HFF er en rigtig god idé, men alarmklokkerne ringer, når man siger at de skal være individuelle, altså forskellige. Det betyder nemlig, at udlodningen af midler fra HFF ikke vil blive foretaget efter objektive kriterier. HFF vil kunne bibeholde historiske skæve fordelinger til de enkelte baner helt efter eget skøn. Eksempelvis er præmiesummerne på Bornholm langt lavere end på alle andre baner, selv om omsætningen på Bornholm ofte er på samme niveau som omsætningen på enkelte "større" baner, og tilskuertallet på Bornholm er højere end det er på hovedstadsbanen.

Bent Knie-Andersen sagde på informationsmødet, at den endelige udgave af handlingsplanen vil blive udarbejdet i samarbejde med sportens organisationer. Det er der vist ikke mange, der tror på efter fremlæggelsen af de chokerende lave præmiebudgetter for Billund, Bornholm, Nykøbing og Skive. HFF har tydeligvis brugt sin magt, og DTC er blevet sat udenfor indflydelse. Jeg håber i hvert fald ikke, at Knud Erik Ravn (og Klaus Storm) har godkendt HFF's valg af fokusbaner og de fremlagte præmiebudgetter. Hvis de har, så får de problemer med deres bagland, selv om de fire fokusbaner råder over 18 stemmer i DTC mod de fire øvrige baners 14 stemmer. Der er i alt 39 stemmer, og de sidste 7 stemmer tilhører foreninger, der repræsenterer hesteejere, opdrættere, trænere, amatørkuske, montéryttere, ponyvæddeløb og greyhoundsporten.

30. oktober 2009

Hestesportens Handlingsplan 2010-2015 Del 1

Sæsonplanen 2010 blev ifølge Travoggalop.dk fremlagt 29. oktober 2009 på et møde i København, hvor repræsentanter fra samtlige danske baner, bestyrelserne i DTC og Dansk Galop samt HFF deltog. Det var dog ikke sæsonplanen men blot antallet af løbsdage på de enkelte baner samt præmiebudgettet bane for bane, der blev fremlagt af HFF's formand Bent Knie-Andersen, som dermed tog forskud på den endnu ikke udsendte endelige udgave af Hestesportens Handlingsplan 2010-2015.

Handlingsplanen, foreløbig udgave dateret 15. juni 2009, kan ses som pdf-fil her . Den anbefaler bl.a. at satse på tre fokusbaner, Charlottenlund, Århus og Aalborg. Den indeholder også opstillinger af måleparametre til rangering af de otte travbaner i Danmark:
 1. Befolkningsunderlag
 2. Antal opdrættere
 3. Antal føl
 4. Banespil 2003-2008
 5. Omsætning
 6. Antal løb
 7. Faciliteter
 8. Aktive 2009, professionelle
 9. Aktive 2009, amatører

Jesper Elbæk har i sin Travdanmark.dk blog af 30. september 2009, se her , beregnet en rangering af de danske travbaner ud fra ovennævnte måleparametre. Resultatet blev følgende:

 1. Charlottenlund
 2. Aalborg
 3. Skive
 4. Århus
 5. Billund
 6. Bornholm
 7. Odense
 8. Nykøbing

HFF's udmeldinger på mødet den 29. oktober 2009 er dermed i stærk modstrid med den foreløbige udgave af handlingsplanen. HFF har magt til at beslutte hvad som helst, men beslutningerne skal naturligvis baseres på saglige kriterier. Skive havde fortjent bedre. Når de fleste heste og de fleste aktive trænere og amatører befinder sig i Skive/Aalborg området, skal begge disse baner absolut fortsætte på mindst samme niveau som i dag. Hvorfor Odense er valgt som fokusbane på Skives bekostning er mig en gåde. Når det er sagt, så mener jeg faktisk at Danmark kun kan rumme en enkelt fokusbane, og det skal selvfølgelig være Charlottenlund. At udnævne fire ud af otte baner til fokusbaner er at udvande begrebet fokusbane.

HFF bebudede en kraftig reduktion af præmiebudgettet på fire baner:

 • Billund 2.255.500 kr. (fra 3.501.700 kr.) svarende til 35,6%
 • Bornholm 1.070.000 kr. (fra 1.471.760 kr.) svarende til 27,3%
 • Nykøbing 1.489.500 kr. (fra 1.997.000 kr.) svarende til 25,4%
 • Skive 2.920.000 kr. (fra 3.565.100 kr.) svarende til 18,1%

Bent Knie-Andersen oplyste på mødet den 29. oktober 2009, at HFF i den kommende sæson har i alt 81 millioner kr. til fordeling i sporten. Til sammenligning har udlodningen i denne sæson været 83,6 millioner kr. Det er en reduktion på 3,1%. Derfor er ovennævnte reduktioner i præmiebudgettet på mellem 18,1 og 35,6% helt uforståelige.

Beslutningen bærer præg af hastværk. HFF bør færdiggøre handlingsplanen og fremlægge saglige argumenter for sine beslutninger inden så drastiske ændringer gennemføres.

Må jeg minde om, at HFF's mission i henhold til kontrakten mellem Kulturministeriet og HFF er at fordele tildelte midler optimalt for hestevæddeløbssporten med henblik på at udvikle og synliggøre denne. Se kontrakten som pdf-fil her .

De bebudede nedskæringer vil hverken udvikle eller synliggøre sporten. Husk hvordan det gik i Skovbo området, da denne bane blev lukket. Hestene forsvandt, og omsætningen flyttede ikke til Lunden, som man dengang ellers forventede.

Bent Knie-Andersen redegjorde på mødet den 29. oktober for fire hovedpunkter i handlingsplanen, og ovennævnte kommentar vedrører udelukkende det første punkt, banestruktur og sæsonplan. De øvrige punkter vil jeg kommentere i min næste blog.

20. oktober 2009

SØG SPORTINFO - Dansk Travsports Centralforbund

Den længe ventede søgeside for dansk travsport (hest, kusk/træner og løbsresultater) er nu lagt på nettet af DTC, og det er et kæmpe fremskridt. Se søgesiden: Tryk her

Søgesiden ligner den tilsvarende svenske, og den er da også bygget op på det svenske system. Den side af sagen er således helt perfekt. Men indholdet - databasen - er langt fra at være perfekt. Det vil også være for meget forlangt, for det kræver en stor arbejdsindsats at overføre eller indtaste alle de historiske data i databasen, ligesom det kræver stor diciplin at undgå fejl. Vi har savnet søgemuligheden så længe, at vi er glade for siden trods dens fejl og mangler.

Dansk Travsports Centralforbund, DTC, har ved samme lejlighed fået en hjemmeside, der angiveligt har til formål at levere såvel sportslig som administrativ information. Også det har der været behov for længe. Se DTC's hjemmeside, Trav.dk: Tryk her

I velkomstartiklen på hjemmesiden nævnes det, at det i forbindelse med overførslen af data fra det gamle system til det nye var nødvendigt at foretage et valg om, hvor gamle data måtte være for at komme med, og at resultater fra før 1995 derfor ikke er specificeret men kun bragt som totaler i form af rekord og indtjening. På samme måde er oplysninger om eksempelvis afkom efter gamle hopper heller ikke nødvendigvis fuldstændig.

Jeg håber meget, at den melding kun gælder midlertidigt, for naturligvis skal en officiel database for dansk travsport indeholde komplette lister over afkom fra før 1995 for både hopper og hingste.

Min egen foreløbige kontrol af oplysningerne fra søgesiden viser desværre mange flere fejl og mangler end dem, man har taget forbehold overfor i velkomstartiklen. Jeg håber, at DTC vil fortsætte arbejdet med at udbedre disse fejl og mangler, selv om det er et kæmpearbejde.

Vedrørende afstamning: "Oplysninger mangler" står der mange steder, og disse oplysninger bør overføres til databasen snarest muligt. De findes jo i stambøgerne, og at det kan lade sig gøre at indtaste dem i en database har Poul Christensen bevist i sit arbejde med Pedigree Matching 99, Pedigree Matching GlobeTrotter og Pedigree Guru. Den letteste måde at overføre data fra papir til database er dog at anvende OCR (Optical Character Recognition).

Vedrørende væddeløbsresultater: Nogle gamle heste, der har en væddeløbskarriere, står anført uden fanebladet væddeløbsresultater. I sådanne tilfælde burde der være en fane for væddeløbsresultater, hvor der indtil videre kunne anføres "Oplysninger mangler".

Vedrørende afkom: Præmiesummen er i mange tilfælde forkert for afkom efter gamle hopper. Der burde stå "Oplysninger mangler" i stedet for en forkert præmiesum.

Vedrørende fødselsår: Mange gamle hestes fødselsår er anført som 1700. Selv om det er åbenbart, at årstallet er forkert, ville det være bedre , hvis der stod "Oplysninger mangler".

Vedrørende ejer: For utallige heste står der XxxxxStambogsejer 1981. Hvorfor ikke blot skrive "Ukendt ejer" ligesom der efterfølgende står "Ukendt opdrætter". Men igen: Alle disse oplysninger står i stambøgerne og bør derfor overføres til databasen.

Vedrørende hest generelt: Mange heste mangler i databasen. Det må være målet, at alle danske travheste, der er optaget i stambøgerne, kan findes i databasen.

Udbedringen af de nævnte mangler er meget arbejdskrævende, og derfor vil der nok gå lang tid før databasen er komplet, hvis den nogensinde bliver det. Til gengæld er der et par skønhedsfejl, der kan fjernes på få sekunder: Det er søgesidens titel, "Travsport.se", og hjemmesidens titel, "Forside". Søgeresultater fra Google og andre søgemaskiner prioriteres og vises primært efter sidernes titler, og derfor er det uheldigt med vildledende og intetsigende titler. Brug for eksempel titlerne
-"Sportinfo - Dansk Travsport" og
-"Dansk Travsports Centralforbund".

P.S. Da min hidtidige hjemmeside for Stutteri Burgundia og avlshingsten Rockaroundtheclock pr. 1. oktober 2009 er blevet lukket af TDC ligesom alle deres øvrige hjemmesider, har jeg oprettet en ny hjemmeside, denne gang på Google sites. Så hvis man har lyst til at se nyheder fra Stutteri Burgundia, er der altså en ny hjemmeside at besøge: Tryk her

Aage Hansen, 20.10.2009

6. oktober 2009

Ny hjemmeside for Stutteri Burgundia og avlshingsten Rockaroundtheclock

Stutteri Burgundia og avlshingsten Rockaroundtheclock har fået en ny hjemmeside. Adressen er http://sites.google.com/site/stutteriburgundia/rockaroundtheclock

Årsagen er, at TDC pr. 1. oktober 2009 har lukket alle deres kunders hjemmesider, og vores hidtidige hjemmeside var leveret af TDC. Nu har vi så valgt at bruge Google sites, som faktisk også er en teknisk bedre løsning.

Rønne Ridehal har af samme grund også fået en ny hjemmeside, og den har adressen http://sites.google.com/site/roenneridehal/roenne-ridehal

3. august 2009

Præmiefordelingen i Derbyløbene

Peter Rudbeck har i Travservice.dk med rette peget på, at der er en meget skæv fordeling af præmiesummerne i Derbyløbene til ugunst for hopperne. I år får vinderen af Dansk Trav Derby 690.000 kr. og vinderen af Dansk Hoppe Derby 385.000 kr. Det burde ændres, sådan som Peter Rudbeck foreslår, så ejerne af hopperne ikke kommer til at sponsorere den åbne afdeling af Derbyet. Samtidig kunne man passende forhøje præmiesummen i Derby Consolation. Når den samlede præmiesum i Derbyløbene er 2.250.000 kr., er det småligt, at præmiesummen i Derby Consolation kun er 100.000 kr. = 4,4 % af den samlede præmiesum. Sidste år vandt Montgomery Hill efter et fremragende løb i ny dansk rekord Derby Consolation, og det fik han kun 50.000 kr. for. Min egen Master Game blev nr. 3 i løbet i 1.13,7a/2000 meter og blev belønnet med 12.000 kr. Man føler sig faktisk lidt til grin, når man har betalt indskud helt frem til Derbyet, og hesten leverer en så god præstation, der imidlertid kun giver en præmie, der svarer til en andenplads i et normalt hverdagsløb på Jægersro.

1. juli 2009

Danmarks hyggeligste travbane

http://www.on-track.dk/ kan man læse blogs fra bl.a. Peter Jørgensen. Den 10. april 2009 havde han en blog med titlen "Danmarks hyggeligste travbane", og det er "Bornholms Brand Park" han beretter om. Omtalen er meget positiv, men lidt kritik af banen er der dog - læs blot her:

"Selve banen er jo ikke særlig stor. 580 meter officielt. Men er den nu også det? Jeg er ikke helt overbevist om, at den er 580 meter lang! Jeg har flere gange haft fornøjelsen, at kommentere løbene på Bornholm. Jeg vil jo gerne kunne give lidt mellem tider, men det har jeg opgivet en smule må jeg indrømme, da jeg ikke rigtig kan finde nogle klare pejlingspunkter til mellem tiderne.

Men tilbage til de 580 meter. Efter dommertårnet er der en stor hvid pæl. Alle siger, i hvert fald dem som jeg har talt med, at denne pæl indikerer at der er 500 meter til mål. Godt så. Det vil sige, at der skal være 80 meter baglæns til målstregen fra denne pæl! Det tror jeg altså ikke på. Men ok, 12-15 meter fra eller til per omgang det er vel sådant set ligegyldigt, for det er jo netop banens manglende størrelse som gør det publikumsvenligt at se på. Hestene er tæt på og kommer forbi flere gange. Det tror jeg er en god ting for specielt de mange turister, som hvert år besøger banen. De har nemt ved at følge netop ”deres” hest undervejs i løbet."


Jeg vil gerne opklare problemet for Peter. Derfor har jeg målt banen efter, og omkredsen er altså 580 meter. Men Peter har ret i, at den omtalte pæl står forkert. Der er ikke 80 meter baglæns til målstregen men kun ca. 54 meter. Og det er ikke kun 500 meter pælen, der står forkert. Også 400, 300 og 200 meter pælene står forkert. Det må vi se at få rettet!

31. marts 2009

DTC's Hingstekatalog 2009


Rockaroundtheclock

Rockaroundtheclock er klart bedst af de hingste, der er opstaldet i Danmark og som har startende afkom. Tallene i DTC's Hingstekatalog 2009 beviser det.

Snit pr. afkom i 2008:
I 2008 tjente Rockaroundtheclocks startende afkom i snit 52.876 nkr. På andenpladsen kom Opdrætterforeningens Deliberate Speed med 33.877 nkr. Tredjepladsen indtages af Chipmate med 25.863 kr., og derefter følger Axwill 21.936 kr., Earthquake 19.983 kr., Gill's Victory 19.647 kr., Golden Globe 19.179 kr., Imposant Sund 18.127 kr., Vic Torre 15.684 kr. og Mr Flirt 13.558 kr.

Snit pr. afkom i alt:
Tager man alle år med i statistikken er billedet det samme. Rockaroundtheclock er suverænt bedst! I snit har hans afkom tjent 131.439 nkr. Earthquake er på andenpladsen med 89.091 kr. og Imposant Sund er tredje med 86.268 kr. Herefter følger Gill's Victory 73.660 kr., Axwill 60.090 kr., Esterel Sunset 55.236 kr., Chipmate 50.347 kr., Axis di Jesolo 46.357 kr., Abracadabrant 39.649 kr. og Vic Torre 32.590 kr.

Antal afkom over 100.000 kr.:
Ser man på antal afkom over 100.000 kr. er Rockaroundtheclock igen suverænt bedst, idet 47% af hans startende afkom har vundet over 100.000 nkr. Andenpladsen indtages af Axwill med 33%, og tredje er Gill's Victory med 29%. Herefter følger Imposant Sund 27%, Earthquake 22%, Ride The Wave 22%, Valley Sentry 21%, Esterel Sunset 17%, Mr Flirt 17%, Golden Globe 16% og Vic Torre 13%.

Antal afkom under 1.15,0a:
I diciplinen antal afkom under 1.15,0a er Gill's Victory bedst, idet 31% af hans afkom har præsteret dette, men Rockaroundtheclock er tæt på med 28%. Tredje er Earthquake med 20%. Herefter følger Chipmate, Imposant Sund og Mr Flirt, der alle har 18% samt Axwill 17%, Ride The Wave og Golden Globe 16%, Valley Sentry 14%, Wee Hjordal 12% og Vic Torre 9%.