13. november 2009

En fair handlingsplan ønskes

Ligesom trænerne ønsker jeg ikke en opdeling i A- og B-baner, men en fair fordeling af de til rådighed værende midler. Den mest fair fordeling ville være at bruge banespillet som forholdstal, således at alle baner fik præmiebudget og driftstilskud fastsat efter samme procentvise andel af banespillet. Det ville ligne markedsøkonomi, hvor det nuværende system er planøkonomi. Historien har jo vist, hvilket af de to systemer, der er mest effektivt.

Markedsøkonomi kan være barsk, og derfor skal der være en overgangsperiode på f.eks. 5 år, således at man det første år kun ændrer 20 % af den beregnede ændring, året efter 40 % o.s.v. Det vil give banerne mulighed for at indstille sig på den hårde, men lige og fair konkurrence.

Hvis præmiebudgettet blev fastsat efter størrelsen af banespillet ser tallene sådan ud:


Man kan hurtigt se af tallene, at hvis den lige konkurrence blev indført i et hug, ville der kun være to travbaner tilbage i Danmark, Lunden og Bornholm, men med en overgangsordning vil alle baner kunne fortsætte.

Banerne i de største byer har naturligvis de bedste muligheder for at øge banespillet, og derfor er der ingen grund til at favorisere dem yderligere på bekostning af de andre baner. Det hjælper heller ikke banerne i storbyerne, at de andre baner bliver kvalt. Hestene og omsætningen vil i givet fald ikke blive overført til de såkaldte fokusbaner. Husk hvordan det gik i Skovbo området, da denne bane blev lukket. Hestene forsvandt, og omsætningen flyttede ikke til Lunden, som man dengang ellers forventede.

HFF har ikke svaret på Trænerforeningens brev

Trænerforeningen af 1909 holdt et møde søndag, og formanden, Knud Mønster, udtalte bagefter bl.a. følgende til Travservice.dk: "Vi har som tidligere nævnt skrevet et brev til HFF (se nedenfor), men har ikke fået noget svar, så vi føler ikke, at trænerne er blevet hørt i denne sammenhæng. Vi er derfor blevet enige om at kontakte Kulturministeren for at høre, om det kan være rimeligt at travsporten mister sin bredde, og at mange måske forsvinder helt ud af sporten som følge af nedskæringerne."

Trænerforeningen er utilfredse med den sæsonplan samt fremtidige struktur for dansk travsport, der blev fremlagt i sidste måned. Foreningen frygter, at planerne vil skabe en ubalance, der i sidste ende kan betyde tab af både hesteejere og aktive i sporten.

- Sporten vil ifølge den nye sæsonplan og struktur blive centraliseret på nogle få storbaner. Det, Trænerforeningen frygter, er, at sporten omkring landets øvrige baner langsomt vil dø ud, fordi udøvelsen af sporten ikke får optimale betingelser disse steder, siger formanden for Trænerforeningen af 1909, Skive-træner Knud Mønster.

- Vi skal have en højborg i sporten, som naturligt nok ligger bedst på hovedstadsbanen, men den differentiering, der nu er lagt op til af landets øvrige baner, kan blive skæbnesvanger set med vores øjne, siger Knud Mønster.

Trænerforeningens brev til HFF:

En tilkendegivelse fra Trænerforeningen af 1909

Bestyrelsen for den landsdækkende trænerforening – Trænerforeningen af 1909 – har fulgt arbejdet med såvel Handlingsplanen som forslag til sæsonplanen for 2010. Trænerforeningen skal i denne forbindelse komme med følgende kommentarer, der er repræsentative for et klart flertal i foreningen:

Den påtænkte opdeling i Fokus-baner og ikke-fokus-baner er konkurrenceforvridende og kan som konsekvens hurtigt have, at baner/hele områder affolkes til uoprettelig skade for såvel travsporten som travkulturen i de pågældende områder. Her skal blot henvises til skræk-eksemplerne Amager Travbane og Skovbo Trav.

For Trænerforeningen at se mangler DTC og HFF opbakning blandt de aktive til de påtænkte omstruktureringer, hvilket i værste fald kan betyde, at langt hovedparten af de professionelle travtrænere i Danmark, seriøst må overveje at boycutte løb/baner, hvis ikke der fra centralt hold udvises en større smidighed og logik i forbindelse med udarbejdelsen af bl.a. sæsonplan og fremtidig struktur – vi ønsker ikke en opdeling i A- og B-baner, men en fair fordeling af de til rådighed værende midler. Konkret foreslår vi for at spare, at der rationaliseres i DTC’s organisation, således at løbssekretariatets opgaver lægges ud til de enkelte baner og at man ikke fortsætter med en "dobbelt-direktør" i HFF - alene på disse områder kan der spares anslået op mod to mio. kr.

Endvidere foreslår/henstiller vi til, at DTC/HFF går i konstruktiv dialog med de aktive – det er trods alt os, der arbejder i branchen og har tættest kontakt til hesteejere og andre interessenter.

Med venlig hilsen
Trænerforeningen af 1909

Knud Mønster
Formand

5. november 2009

HFF behandler Bornholm dårligst

Travoggalop.dk har netop fremlagt omsætningstallene for hestespil i Danmark for årets første tre kvartaler. Det er interessant læsning i forbindelse med den aktuelle debat om præmiebudgettet for de enkelte baner næste år.

Bent Knie-Andersen lægger i et interview på Travservice.dk stor vægt på de kommende resultatkontrakter med de enkelte baner, og ved næste sæsonplanlægning (for 2011) vil han se nøje på, hvad de enkelte baner har præsteret. Den bedste indikator for banernes præstationer er banespillet, og derfor er det vigtigt at lægge mærke til disse tal. Hvis man i stedet ser på de totale omsætninger, er billedet nogenlunde det samme.

Knie-Andersen har omhyggeligt meldt ud, at resultatkontrakterne bliver individuelle, altså forskellige. Det giver HFF mulighed for at fordele midlerne skævt og efter forgodtbefindende. Efter min mening burde der være objektive kriterier for tildelingen af midler, og det burde også gælde for 2010-budgettet.

Skive, Billund, Nykøbing og Bornholm føler sig dårligt behandlet af HFF, men måske lidt overraskende er det kun Bornholm, der har grund til at føle sig rigtig dårligt behandlet, hvis man lægger banespillet til grund for vurderingen. De tre øvrige baner får faktisk over gennemsnittet af præmiebudgettet i forhold til banespillet, hvor Bornholm får under halvdelen af gennemsnittet. Ydermere har Bornholm sidste år selv skaffet midler til den største anlægsmæssige forbedring i mange år på banen, et lysanlæg, som HFF ikke ville bidrage til.