17. november 2017

Eksteriørets betydning for traverens præstationer

Svensk Travsport har omtalt en interessant undersøgelse om eksteriørets betydning for varmblodstraverens præstationer:


Exteriörens påverkan på varmblodstravarens prestationer

Det står helt klart att bra prestationer främjas av en fördelaktig exteriör och bra uppfödning! Det visar analyserna av en studie som Svensk Travsport genomfört i samarbete med SLU.
– I en sport med mycket hög konkurrens, är det viktigt att ta hänsyn till alla de faktorer som bidrar till prestationsförmågan. Den tidigare svenska studien om samband mellan exteriör och prestation ligger nu ganska långt tillbaka i tiden (1985). Avelsframsteget har sedan dess varit extremt stort, det högst uppmätta i någon ras i modern tid. Eftersom även travhästens exteriör har förändrats under samma tidsperiod som prestationsförmågan höjts, finns starka skäl att åter söka aktuella samband mellan exteriör och prestation, säger Svensk Travsports avelschef Christina Olsson.

1 125 ettåringar granskades

Vid köp och försäljningar – inte minst vid åringsauktionerna – läggs stor vikt vid hästarnas utveckling och exteriör och det finns en hel del åsikter, och ibland ganska skilda sådana, om betydelsen. För att försöka få några vetenskaplig svar gjordes exteriöra beskrivningar på sammanlagt 1 125 varmblodiga ettåringar som var med på Elit- och Kriterieauktionerna 2012 och 2013.

Syftet var att undersöka om det fanns ett samband mellan de unga hästarnas exteriör och senare prestationsförmåga.

Fyra grupper med två personer i varje fick beskriva ettåringarna efter en linjärskala 1-5, där 3 utgjorde "normalvärde". De exteriöra egenskaperna analyserades därefter gentemot de två årgångarnas 3-årstävlande, dvs tävlingsresultat 2014 och 2015. Hästarnas exteriör relaterades till fem olika prestationsmått: rekord, ackumulerad prissumma, prissumma/start, placeringsprocent och antalet starter.

Fler faktorer än exteriören visade sig ha inverkan på hästarna treårsresultat, t ex påverkade härstamningsindex (BLUP), auktionstyp, födelseår och kön samtliga prestationsmått. Hästarnas rekordtider påverkades även signifikant av bana, tränare, distans, ålder i månader vid rekordet samt säsong.

– Resultaten av studien visar dock att exteriören har en påverkan på prestationerna och att en exteriörbedömning vid ett års ålder kan ge indikationer på hur hästen kommer att prestera vid 3-års ålder, säger Christina Olsson.

De bästa treåringarna

Hästarnas skick och utveckling, som visade sig ha betydelse, är påverkat av både genetiska förutsättningar och uppfödarnas ambitioner och skicklighet, vilket måste vara viktiga argument för att försöka ge varje ung häst en optimal uppfödning. Dessutom kan en lång rad andra viktiga "miljöfaktorer", ha avgörande betydelse för den unga hästens framtida karriär.

Bra prestationer vid tre års ålder gynnades av att de var välutvecklade och högställda som ettåringar medan en liten, outvecklad ettåring med tunn hals, låg och kort manke, grund bål och lågställd kropp med framvikt, presterade sämre. Goda betingelser i uppfödningen, där utfodring och motion är viktiga komponenter, tycks ha betydelse för hästens tävlingskarriär.

Skiljer sig hingstar/valacker och ston åt? Christina Olsson förklarar:– Avseende hingstar och valacker specifikt var kroppsutveckling och mankens höjd (ej mankhöjd dvs hästens storlek utan mankens utformning) exteriöra mått som visade signifikant betydelse, där de bättre hästarna i högre grad beskrivits som mer välutvecklade och med hög manke. De bästa hade också en kroppsriktning mer i "uppförsbacke" (korset lägre än mankhöjden), en djupare bål och längre kotor fram och var mer korrekt inskenade fram.

– De bästa stona har i högre grad beskrivits som stora/välväxta, med mer låg (något sänkt) rygg och längre manke (mankens utformning). De hade i högre grad korta skenor och mer veka/elastiska kotor bak, jämfört med de sämsta.

Resultaten visar att det finns en påverkan av exteriör på prestationsförmågan, men att yttre omständigheter som bana, tränare, säsong och ålder vid rekordet också spelar en betydande roll för travhästens prestationer. Att många andra faktorer än exteriören, "miljöfaktorer" spelar avgörande roll vet vi bland annat från Magnussons studie från 1985 där 5-9% av variationen i prestationsmåtten var relaterat till de exteriöra egenskaperna.

Fakta

Arbetet har lagts upp som en studie, initierad och ledd av avelschef Agr Christina Olsson, Svensk Travsport och resultaten analyserades av agronom Ida Clemensson Lindell, med handledning av AgrD Susanne Eriksson och lektor AgrD Åsa Viklund på Institutionen för Husdjursgenetik på Sveriges Lantbruksuniversitet. Även studenter från Hippologiska högskolan på Wången och deras lärare har deltagit i projektets faktainsamling.

Svensk Travsports Avelsråd som består av Maria Lejon, ordförande, Johan Hellander, Sara Lennartsson, Christina Olsson, Staffan Philipsson, Håkan Persson och Lennart Peterson-Brodda har under hela arbetets gång varit delaktigt som en slags referensgrupp och ett bollplank för synpunkter och idéer.

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) som är en paraplyorganisation med uppdrag att genom kunskap och samverkan långsiktigt stärka och utveckla svensk hästsektor har bidragit med resurser till projektets genomförande.

Mats Franssonmats.fransson@travsport.se 

------------------

Et eksamensprojekt på SLU omhandlendende samme problematik for dressurheste kan ses her:

Jackie Gardesköld & Malin Jaksjö: Samband mellan exteriöra egenskaperoch gångarter vid linjär beskrivning hos treåriga svenska varmblod  (Examensarbete på kandidatnivå 2016) 

16. september 2017

Fælles skandinavisk spilleselskab?

På torsdag bliver der afholdt et spændende møde, hvor Dansk Hestevæddeløb, ATG og Norsk Rikstoto samt sportsorganisationerne Svensk Travsport og Det Norske Travselskap skal forsøge at blive enige om, hvordan udbuddet af spil på heste skal organiseres.

Det er en hastesag, idet loven om liberalisering af spil på heste m.v. træder i kraft den 1. januar 2018.

Vi ved, at Dantoto og deres TV-kanal Racing Live vil fortsætte efter årsskiftet, ihvertfald med udbud af svenske løb. Det har produktchef i Dantoto Morten K. Sørensen meddelt til Travservice:

Det bliver business as usual i Dantoto efter årsskiftet

Vi ved også, at Dansk Hestevæddeløb jf. en artikel i Travservice har indgået aftale med STV om en ny TV-kanal med meget større fokus på de danske hestevæddeløb, end der har været tidligere:

I oktober er alt klar


Direktør Henrik Friis, Dansk Hestevæddeløb, har meldt ud, at fælles puljer er et must for det liberaliserede spil, og at der allerede i løbet af oktober måned vil være afprøvninger af den fælles platform, som hostingselskabet bag spil på heste bygges op omkring. Det afgørende er, at alle spiludbydere spiller ind i samme pulje til sikring af attraktive gevinstmuligheder for spillerne:

Fælles puljer er et must for det liberaliserede spil

Trav- og galopsporten er i gang med at opbygge et eget spilleselskab, og Henrik Friis sagde den 28. juni til Travservice:
- "Vi er meget langt med hensyn til at etablere vor egen spilleplatform, der skal kunne udbyde danske væddeløb – ikke blot herhjemme, men også til udlandet. Vi har indgået aftale med firmaet Sportech, der er en af verdens førende på totalisator-området, og jeg er overbevist om, at vi får lavet en spille-platform, der er brugervenlig og stabil.":

Sportens spilleselskab under opbygning

Det er en kæmpeopgave, der ligger for hestevæddeløbssportens ledelse. Opgaven med at skabe en bæredygtig økonomi for sporten er næsten umulig på de foreliggende betingelser. Det eneste sporten kan være sikker på i den nye ordning er at modtage en afgift på 8 % af spillet til danske baner og intet fra dansk spil til udenlandske baner. Noget kan hentes ved aftaler med Sverige og Norge samt især Frankrig om spil derfra på danske væddeløb, men næppe nok.

Hvis spilleomsætningen på danske væddeløbsbaner er ca. 150 millioner kr. årligt,er sporten sikret en indtægt på 8 % svarende til 12 millioner. Da sporten har behov for ca. 100 millioner kr. årligt for at holde det nuværende præmieniveau, vil der således være en manko på ca. 90 millioner kr., som kan forsøges indtjent ved at sporten selv får spillelicens i helt fri konkurrence med alle andre, der måtte ønske at drive spil på heste. Her er man oppe imod professionelle spiludbydere i et helt frit marked. Udenlandske spilleselskaber som Unibet vil givetvis søge spillelicens, og Danske Spil (Dantoto med tilhørende TV-kanal Racing Live) vil som nævnt fortsætte efter årsskiftet - ihvertfald med svenske løb. Der bliver således hård konkurrence fra dag 1.

De første 5 år er der dog ingen problemer med at finansiere trav-og galopsporten, men jeg var enig med Lars Raahauge, da han den 4. maj 2017 skrev følgende på facebook:

"Apres nous, le deluge! Først den gode nyhed: de næste ca. 5 år kan vi glæde os over fed travsport, åbne baner og rimelige præmiesummer i løbene samt fornuftig finansiering af banernes og DTC's drift. Så trods alt nogle gode år endnu. Når Kulturministeriets støtte via DS' overskud stopper, og spillemarkedet på heste totalt liberaliseres, kommer sporten, hvis det overhovedet lykkes for os at stable finansiering på benene til at starte et spilleselskab for at skulle konkurrere med nogen af de mest top-professionelle og benhårde drenge, som man kan forestille sig, til at skulle leve af det overskud, man måtte kunne generere i et sådant selskab. Konkurrenterne i dette marked vil kunne spise os til morgenmad medmindre vi kan head-hunte, og betale os fra, de ypperste i branchen! Det vil jeg desværre tildele en sandsynlighed, der svarer til en snebolds overlevelseschance i Helvede. Så det gælder om at acceptere tidsperspektivet - lad os nyde de gode tider de næste ca. 5 år....."

Debat om emnet den 4. maj 2017 i gruppen "Travsport" på Facebook

28. juli 2017

Copenhagen Sale - Derbyauktionen 2017


Link til auktionskataloget: http://wiegaarden.ipapercms.dk/DanskTravsportsCentralforbund/derbyauktionskatalog-2017/

Fotos og videoer af auktionshestene opdateres løbende på Derbyauktionens hjemmeside:
http://www.dtc-auktion.dk/Auktionsheste2017.htm/

Der er også information om auktionen og hestene på Copenhagen Sales facebookside:
https://www.facebook.com/Copenhagensale/

Derbyauktionen 2016

15. juli 2017

Dave Palone – verdens oftest sejrende travkusk

Dave Palone og Heinz Wewering på Solvalla i 2015
I onsdags vandt verdens oftest sejrende travkusk, Dave Palone, sin sejr nummer 18.000 Det skete på hans hjemmebane, The Meadows i Pennsylvania.

Dave Palone er født i 1962 i Waynesburg, Pennsylvania. Han vandt sin første sejr i 1983, – to år efter at han startede med at køre travløb.

Den 5. juli 2012 vandt han sejr nummer 15.181 og passerede dermed alle tiders amerikanske kuskechampion, nyligt afdøde Herve Filion.

Den 14. november 2014 blev Dave Palone verdens oftest sejrende kusk med 16.754 sejre, og dermed overgik han tyske Heinz Wewering.

Sejr nummer 17.000 blev hjemført den 13. maj 2015.

Hans sejrsprocent gennem hele karrieren er 26.2 %!

14. juli 2017

Skandinavisk samarbejde om sport og spil

Efter at Svensk Travsport og Dansk Hestevæddeløb i sidste uge udsendte en fælles pressemeddelelse om, at man havde drøftelser om tæt samarbejde på såvel det sportslige som det spillemæssige område, citerer det norske fagblad, Trav- og Galopp-nytt (TGN) i dagens udgave Norsk Rikstotos bestyrelsesformand, Jan Petter Sissener, for at sige: ”danskerne har lagt sig i seng med svenskerne”.

-Vi har arbejdet med planer om at oprette et dansk spilleselskab, hvor danskerne skulle eje 51% og Rikstoto og ATG hver 24,5%. Pludselig kommer danskerne og skitserer et andet selskab, hvor ATG ejer 90% og danskerne 10%. Det er noget rod, for at sige det forsigtigt, tordner Sissener.

Men at der skulle findes sådanne nye planer, hvor ATG skulle have 90% af et danske spilleselskab tilbageviser Henrik Friis, Dansk Hestevæddeløb ifølge Travservice.

-Det har intet på sig, og jeg forstår ikke nordmændenes reaktion. Jeg ved, at de skal mødes med repræsentanter fra ATG i morgen og til september er der aftalt et fælles møde med Rikstoto, ATG og os, siger Henrik Friis.

-Norge er en vigtig samarbejdspartner for os her i Danmark – både sportsmæssigt, men også spillemæssigt, og jeg er ked af, hvis dette nu fører til en konflikt.

-Vi skal i fællesskab arbejde på at lave en langsigtet plan, der gavner trav og galopsporten i hele Norden, siger Henrik Friis.

-----------------------------------

I Væddeløbsbladet, juli 2017, har bestyrelsesformand i Dansk Hestevæddeløb, Peter Rolin, skrevet en leder om den netop underskrevne principaftale mellem dansk og svensk hestevæddeløbssport:

Helt ny begyndelse for dansk hestevæddeløbssport er tæt på

Som Dansk Hestevæddeløbs direktør, Henrik Friis, var inde på i sin leder i Væddeløbsbladet juni, så arbejdes der hårdt og koncentreret med at skabe den nye struktur, som er påkrævet og tiltrængt fra årsskiftet.
I disse dage er vi kommet et skridt eller to tættere på målet. Nu er der nemlig underskrevet en principaftale mellem dansk og svensk hestevæddeløbssport, hvori målet for fremtiden står beskrevet. I dette samarbejde ser vi også Norge som en naturlig deltager, og Norge har således også mulighed for at tilslutte sig.

Målet er at samle hestevæddeløbssporten og spillet i de tre lande, med svensk hestesport og ATG som lokomotiv. Hver for sig er de tre lande for små, men sammen vil vi stå stærkt. Og Danmark behøver ikke blive lillebror, for vi arbejder hen imod at komme til at indgå i banestrukturen hos Svensk Travsport på samme måde som de svenske baner indgår. Med ni væddeløbsbaner vil Danmark formentlig få mere indflydelse end nu, hvor vi har svært ved at komme til orde, f.eks. når der laves sæsonplan.

Fordelene er mange
De tre lande er enige om en struktur, hvor sport og spil samles ét sted inden for to-tre år. Og første trin i dén proces er altså et integreret samarbejde imellem dansk og svensk hestesport. Det giver mange fordele med f.eks. et fælles løbsreglement, fælles dopingregler, fælles løbsplanlægning og ikke mindst et transparent IT-system og ditto sportssystem.
I Sverige vurderer man, at Danmark har stort potentiale. Det vurderes kort sagt, at Danmark er et interessant vækstmarked, både mht. heste, løb, hesteejere, aktive, opdræt og spilleomsætning. Visionen er forsat ét fælles marked for hestesport og hestespil i Norden.

Vi beholder selvstændighed og får større indflydelse
Dansk hestevæddeløbssport kommer efter planen til at indgå på linje med de svenske baner. Vi beholder vores beslutningsstruktur i Danmark, hvor sporten selv overtager den rolle, som Hestevæddeløbssportens Finansierings Fond hidtil har varetaget. Altså mht. banestruktur, fordeling af præmie- og driftstilskud samt investeringsbevillinger. 
Lad os bare være ærlige. Sportens indflydelse har været begrænset siden Dansk Tipstjeneste overtog spillet på heste for knap 20 år siden, og hestevæddeløbssporten kom på tipsnøglen. 
En autonom og selvstændig dansk platform vil ingen fremtid have. Det vil fortsætte den negative spiral de sidste 20 år, og vil medføre en langsom og pinefuld død.

Det perfekte match for dansk hestesport
Jeg tøver ikke med at sige, at dansk hestevæddeløbssport formentlig vil få et betragteligt løft i økonomien med en model, hvor Danmark, Norge og Sverige samles under Svensk Travsport. 
Og jeg tør også godt lægge hovedet på blokken ved at sige, at økonomien vil blive forbedret allerede fra 2018, idet vores indtægtsgrundlag derfra bliver sammensat af indtægter fra både de offentlige midler, indtægter fra hostingselskabet samt spilindtægter.
På sigt vil den positive udvikling fra spilleselskabet helt naturligt blive en afgørende faktor i finansieringen af dansk hestesport. Og vi kan i den situation simpelthen ikke få et bedre lokomotiv end at få lov til at blive en del af Svensk Travsport og ATG.

Mere hårdt arbejde venter
Nu gælder det forhandlinger om den praktiske gennemførelse af principaftalen. Mere hårdt arbejde venter de kommende måneder, men jeg er meget fortrøstningsfuld på den danske hestevæddeløbssports vegne. 
Toget har holdt på perronen længe, nu har dansk hestevæddeløbssport købt billet med underskrivelse af principaftalen – og snart ruller lyntoget afsted mod nye, spændende oplevelser.

Med venlige hilsener

Peter Rolin
Bestyrelsesformand, Dansk Hestevæddeløb


-----------------------------------

travsport & travavls kommentar til sagen:

Forhåbentlig kommer Norge med i samarbejdet om både sport og spil. Det er imidlertid forståeligt, at de føler sig lidt tilsidesat, hvis Sverige og Danmark aftaler strukturen i samarbejdet og efterfølgende indbyder Norge til at deltage. Men stor ros til Dansk Hestevæddeløb for at have en principaftale med svenskerne på plads. Sverige er en uundværlig partner, hvis dansk travsport skal overleve efter den overgangsperiode, hvor der er udlodningsmidler til sporten.

Principaftalen er som det fremgår indgået mellem Dansk Hestevæddeløb og Svensk Travsport, og den kan derfor kun omfatte det sportslige samarbejde og ikke spillet. Dermed udestår aftalerne med ATG og Norsk Rikstoto om et fælles spilleselskab. Drøftelser af dette indledes efter det oplyste i september, men hvorfor vente to måneder - det er jo en hastesag, idet loven om liberalisering af spil på heste m.v. træder i kraft den 1. januar 2018.

7. juli 2017

Derbyauktionen - Agria Copenhagen Sale 2017

Se hvilke åringer der udbydes til salg på Agria Copenhagen Sale på York Stutteri lørdag den 26. august 2017: http://www.trav.dk/nyheder/2017/agriacsheste/ 

Der er information om auktionen på Copenhagen Sales facebookside: https://www.facebook.com/Copenhagensale/ 

Travservice.dk 05.07.2017, "Masser af lækkerier under hammeren":
http://travservice.dk/masser-af-laekkerier-under-hammereb/ 

Derbyauktionen 2016 - Foto: Burt Seeger